Säännöt

 

1. Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja toimialue

Yhdistyksen nimi on Lohjan lintutieteellinen yhdistys Hakki. Yhdistyksen kotipaikka on Lohjan kaupunki. Yhdistyksen toimialueeseen kuuluu Lohjan kaupunki ja Siuntion kunta.

2. Yhdistyksen tarkoitus

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää lintuharrastusta ja toimia alan harrastajien paikallisena yhdyssiteenä sekä edistää toimialueensa linnuston tuntemusta ja suojelua.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää linturetkiä, kursseja, kokouksia ja muita vastaavanlaisia tapahtumia, tutkii toimialueensa linnustoa sekä kokoaa ja julkaisee lintuhavaintoja, -tutkimuksia ja muuta alaan liittyvää materiaalia. Yhdistys antaa lausuntoja toimialueensa linnustoa koskevissa asioissa ja tekee aloitteita linnustonsuojelun, lintututkimuksen ja lintuharrastuksen edistämiseksi.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi hankkia varoja jäsenmaksuin, luvallisin keräyksin ja apurahoina, ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä hankkia ja omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta. Yhdistys voi myös harjoittaa sellaista taloudellista toimintaa, joka välittömästi liittyy sen tarkoituksen toteuttamiseen ja jota on pidettävä taloudellisesti vähäarvoisena.

3. Jäsenet

Yhdistyksen jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen. Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus. Yhdistyksessä voi olla varsinaisten jäsenten lisäksi perhejäseniä, nuorisojäseniä sekä tukijäseniä.

Yhdistyksen perhejäseneksi voi päästä samassa taloudessa asuva varsinaisen jäsenen perheenjäsen, joka maksaa perhejäsenmaksun. Nuorisojäseneksi voi päästä alle 29- vuotias henkilö, joka maksaa nuorisojäsenmaksun. Perhejäsenellä ja nuorisojäsenellä on samat jäsenedut kuin varsinaisella jäsenellä. Tukijäsenellä ei ole jäsenoikeuksia. Kuhunkin talouteen lähetetään kuitenkin vain yksi jäsentiedote tai -lehti. Kaikilla varsinaisilla jäsenillä, perhejäsenillä ja nuorisojäsenillä on kullakin yksi ääni. Jäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää syyskokous. Jäsenyys katsotaan alkaneeksi, kun jäsenmaksu on maksettu.

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti, yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Eronnut on kuitenkin velvollinen maksamaan jäsenmaksun kokonaan kuluvalta toimintakaudelta. Jäsenmaksunsa laiminlyönyt katsotaan eronneeksi, jollei hän ole kirjallisesta muistutuksesta huolimatta maksanut yli kaksi kuukautta erääntynyttä jäsenmaksua.

4. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja viisi varsinaista jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja sihteerin. Hallitus valitsee taloudenhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt, jotka voivat olla myös hallituksen jäseniä. Yhdistys voi maksaa toimihenkilöille palkkaa.

Hallituksen jäsenet valitaan yhdistyksen syyskokouksessa kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan siten, että vuosittain on erovuorossa kolme jäsentä. Ensimmäisellä kerralla erovuoroiset jäsenet arvotaan.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessa estynyt varapuheenjohtajan kutsusta. Hallitus on päätösvaltainen, kun läsnä on vähintään neljä jäsentä, joista yhden on oltava joko puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Jos äänet menevät tasan, puheenjohtajan ääni ratkaisee, vaaleissa kuitenkin arpa.

5. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja yksin, varapuheenjohtaja, sihteeri tai taloudenhoitaja, kaksi yhdessä.

6. Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen toimi- ja tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös ja vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajalle viimeistään kolme viikkoa ennen yhdistyksen kevätkokousta. Toiminnantarkastajan on annettava hallitukselle kirjallinen lausunto viimeistään kaksi viikkoa ennen yhdistyksen kevätkokousta.

7. Kokousten koollekutsuminen

Yhdistyksen kokous kutsutaan koolle yhdistyksen kotisivuilla olevalla kutsulla tai jäsenille toimitettavalla kirjallisella kutsulla. Kokouskutsu on toimitettava viimeistään viikkoa ennen kokousta.

Kokoukseen voi osallistua hallituksen niin päättäessä myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla. Etäosallistumismahdollisuudesta ja etäosallistumisen tavasta on mainittava kokouskutsussa.

8. Kevätkokous

Yhdistyksen kevätkokouksessa, joka pidetään helmi-maaliskuussa, käsitellään seuraavat asiat:

 • 1. kokouksen avaus
 • 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
 • 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 • 4. hyväksytään kokouksen esityslista
 • 5. esitetään hallituksen vuosikertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajan lausunto
 • 6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 • 7. käsitellään muut hallituksen tai jäsenten ehdottamat ja kokouskutsussa mainitut asiat.

9. Syyskokous

Yhdistyksen syyskokouksessa, joka pidetään loka-marraskuussa, käsitellään seuraavat asiat:

 • 1. kokouksen avaus
 • 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
 • 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 • 4. hyväksytään kokouksen esityslista
 • 5. vahvistetaan toimintasuunnitelma, talousarvio sekä jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle toimikaudelle
 • 6. valitaan hallituksen erovuoroiset jäsenet
 • 7. valitaan toiminnantarkastaja ja hänelle varatoiminnantarkastaja
 • 8. käsitellään muut hallituksen tai jäsenten ehdottamat ja kokouskutsussa mainitut asiat.

10. Sääntöjen muuttaminen

Päätös näiden sääntöjen muuttamisesta on tehtävä kevät- tai syyskokouksessa, jolloin hallituksen ehdotus muutokseksi on oltava kokouskutsun liitteenä. Tullakseen hyväksytyksi ehdotuksen on saatava vähintään kaksi kolmasosaa äänestyksessä annetuista äänistä.

11. Yhdistyksen purkautuminen

Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa perättäisessä, vähintään kuukauden välein pidetyssä kokouksessa, joissa kummassakin kolme neljäsosaa annetuista äänistä on kannattanut purkamista. Jos yhdistys puretaan, sen varat käytetään viimeisen kokouksen päätöksen mukaisesti johonkin yhdistyksen päämääriä edistävään tarkoitukseen.

12. Muut säännökset

Muuten noudatetaan yhdistyslakia.

---

Hyväksytty yhdistyksen perustavassa kokouksessa Lohjalla 25.1.1996
Hyväksytty korjauksin yhdistyksen sääntömääräisessä kevätkokouksessa Lohjalla 26.2.1997

Hyväksytty korjauksin (toimialue) yhdistyksen sääntömääräisessä syyskokouksessa Lohjalla 10.11.2005

Hyväksytty korjauksin (toimialue) yhdistyksen sääntömääräisessä kevätkokouksessa Lohjalla 28.03.2013

Hyväksytty korjauksin yhdistyksen sääntömääräisessä syyskokouksessa Lohjalla 27.11.2014

Hyväksytty korjauksin yhdistyksen sääntömääräisessä syyskokouksessa Lohjalla 30.11.2017

Hyväksytty korjauksin yhdistyksen sääntömääräisessä kevätkokouksessa Lohjalla 25.03.2021